(On)verwacht ontmoeten

Uw wil geschiede

23.03.2013

We zijn nu zo’n dikke week vóór Pasen. Hoe lang is Hij in Jeruzalem geweest voor Hij overgeleverd werd? Een vraag waarop geen eenduidig antwoord bestaat.

 

Waar Hij was

Het patroon van de laatste dagen of misschien weken is dat Hij overdag onderricht gaf in de tempel en ’s avonds de stad weer verliet, richting Bethanië, met kennelijk regelmatig (lange) gebedstijden op de Olijfberg, waar ook de intocht begonnen is (Marcus 11:1). Getsemane – het Aramese woord verwijst naar een oliepers – wordt eveneens op de Olijfberg gesitueerd.

 

Voor Judas was het op die manier een koud kunstje om Jezus over te leveren. Op een willekeurige avond kon hij gewoon naar Getsemane gaan met de zekerheid Jezus daar aan te treffen. – Maar voor Gods plan moest het op die éne dag gebeuren zodat Jezus als een Paaslam geslacht zou kunnen worden.

 

Alles verloopt volgens plan

Want Jezus is zijn leven niet per ongeluk of uit naïviteit kwijtgeraakt. Het gaat om een vooropgezet plan van God, waar Jezus bewust aan meewerkt. Hij zegt zelf: ‘Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen’ (Johannes 10:17-18 HSV).

Jezus heeft zijn eigen wil volkomen afgelegd om die van zijn Vader te doen, zoals Hij bidt in Getsemane: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Mattheüs 26:39). Dat is de inzet van heel zijn aardse leven geweest: de uitvoering van het goddelijk plan. Daarvoor moest Jezus zichzelf vernederen tot de dood toe, de dood aan het kruis (Filippenzen 2:6-8).

 

Dienaar

In Lucas 22:24-27 legt Jezus – tijdens het laatste avondmaal – voor de zoveelste keer uit wie de belangrijkste is in Gods koninkrijk. En dan zegt Hij: ‘Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient’ (v. 27b). Hij voegt er deze merkwaardige zin aan toe: ‘En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen.’

 

Verzoekingen versta ik als keuzemomenten, gelegenheden voor zelfverloochening: kiezen om te heersen of te dienen, om je eigen wil te doen of die van de Vader.

Zowat een uur later is Jezus in Getsemane aan het bidden. ‘Niet Mijn wil …’. En die apostelen die in al zijn verzoekingen met Hem geweest waren, liggen nu te slapen. Vandaar die ontgoochelde vraag van Jezus: ‘Kon u dan niet één uur met Mij waken?’ (Mattheüs 26:40b).

De naam Getsemane drukt de inzet van dat uur beeldend uit: zal Jezus zichzelf als een olijf in de pers leggen om voor ons de zalfolie van Gods genade te worden? De Gezalfde wordt de zalf.

 

Tijd met Jezus

Waken met Jezus is een levenshouding waarbij je telkens over de juiste keuze waakt, de keuze om de wil van de Vader te doen. Om dit te kunnen is het nodig om tijd in de binnenkamer door te brengen met God, met Jezus. Jezus wil ons ontmoeten in Getsemane en op Golgotha, waar wij kunnen leren om onszelf af te leggen en waar wij onze moeiten aan Hem kunnen toevertrouwen.

Maar Jezus wil ons ook – na Pasen – ontmoeten op die andere berg.

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:16-20)

 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 

Waken met Jezus is sindsdien ook een levenshouding waarbij je waakt over de keuzemogelijkheden om te getuigen van Hem die ons leven is.

 

Marcel Casier

Bookmark and Share

script loaded from: /uploads/tx_lumophpinclude/fb_comments.txt

FB like php

Plugin: Auteur info

Info Auteur

Avatar

't is bijna Pasen

Beroep:

Woonplaats:

Bio: We zitten in de vastenperiode en we bereiden ons voor op een geweldig feest! Pasen!

Lijst Artikels

(copy 1)